ONE SHOT Terrassa City of Film
i


AWARDS GALA ONE SHOT TERRASSA CITY OF FILM 2021CATALÀ

Terrassa, 28 d'Octubre de 2021.

Entre el 25 i el 30 d'Octubre de 2021 s'ha celebrat a Terrassa la 2a edició del renovat ONE SHOT TERRASSA CITY OF FILM, el mític certamen cinematogràfic en el que nomès hi poden participar pel·lícules rodades íntegrament en pla-seqüència.

El festival aquest any segueix comptant amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, de la "Taula de l'Audiovisual" i de la "Terrassa City of Film UNESCO". S’afiança així com el festival de referència de la ciutat i com a principal reclam de la setmana de cinema.

Enguany el One Shot ha mantingut l’alta participació tot i limitar molt més en el temps l’antiguitat dels films. S’han rebut al voltant de 1.200 pel•lícules d’arreu del món, de les que se’n van preseleccionar 120, i on només 40 títols van acabar formant part del certamen en la seva Secció Oficial. Amb la categoria Sènior com a clara dominant, 39 curtmetratges i un llargemtratge han competit pels premis fins al final.

I és que el One Shot ha crescut en moltes coses. El festival s’ha pogut celebrar físicament en el cinema Catalunya, un dels històrics del pais. Allà s’han celebrat dues sessions de films, i també la gal•la de clausura i premis, regalant tres grans dies de cinema a la ciutat.

La gal•la va ser presentada per l’humorista Oriol Carreras i emesa en directe per Televisió Terrassa i per Festhome. Hi va haver música en directe, molt cinema i, és clar, molts premis. Recordem-ho, premis amb alts imports econòmics. El primer premi de la categoria "Sènior" va ser per la pel·lícula portuguesa "Um quarto de mim" d’Anna Domingues. El segon premi per la pel·lícula eslovaca "The Next One" de Dominik György, i el tercer premi per la pel·lícula de la República de l'Iran "The Wall" de Solmaz Etemad.

A més a més, el director terrassenc Joan Paüls va aconseguir el Premi a Millor pel·lícula nacional amb la seva aplaudida producció catalana “Crida’m”. 

A la secció "Júnior" el Jurat va decidir deixar desert el tercer premi i va donar el segon premi a la pel·lícula de Bangladesh"Whom would we believe" de Nabil Mostafa. El primer premi Júnior va ser per la producció local “Bowling for Egara” d’alumnes de la ciutat.

Aquest premi juntament amb el de Paüls són molt celebrats pel festival, que busquen ampliar la participació local i catalana del certamen, essent un dels principals reptes per l’any que ve, així com millorar l’afluència de públic tant al cinema com a Internet.  

I és que el festival també ha enfortit molt la seva presència online, fent-se un lloc a la plataforma Festhome, on s’hi han projectat a escala mundial tots els films del certamen i la gal•la de clausura durant tota la setmana.

El ONE SHOT TERRASSA CITY OF FILM és un certamen que ha crescut i s’ha afiançat en aquesta segona edició i que preten seguir creixent any rere any. 

ESPAÑOL

Terrassa, 28 de octubre de 2021.

Entre el 25 y el 30 de octubre de 2021 se ha celebrado en Terrassa la 2ª edición del renovado ONE SHOT TERRASSA CITY OF FILM, el mítico certamen cinematográfico en el que sólo pueden participar películas rodadas íntegramente en plano-secuencia.

El festival este año sigue contando con el apoyo del Ayuntamiento de Terrassa, de la "Tabla del Audiovisual" y de la "Terrassa City of Film UNESCO". Se afianza, así como el festival de referencia de la ciudad y como principal reclamo de la semana de cine.

Este año el One Shot ha mantenido la alta participación pese a limitar mucho más en el tiempo la antigüedad de los films. Se han recibido alrededor de 1.200 películas de todo el mundo, de las que se preseleccionaron 120, y en las que sólo 40 títulos acabaron formando parte del certamen en su Sección Oficial. Con la categoría Senior como clara dominante, 39 cortometrajes y un largometraje han competido por los premios hasta el final.

Y es que el One Shot ha crecido en muchas cosas. El festival ha podido celebrarse físicamente en el cine Catalunya, uno de los históricos del país. Allí se han celebrado dos sesiones de films, así como la gala de clausura y premios, regalando tres grandes días de cine a la ciudad.

La gala fue presentada por el humorista Oriol Carreras y emitida en directo por Televisión Terrassa y por Festhome. Hubo música en directo, mucho cine y, cómo no, muchos premios. Recordémoslo, premios con altos importes económicos. El primer premio de la categoría "Senior" fue por la película portuguesa "Um quarto de mim" de Anna Domingues. El segundo premio por la película eslovaca "The Next One" de Dominik György, y el tercer premio por la película de la República de Irán "The Wall" de Solmaz Etemad.

Además, el director terrasense Joan Paüls consiguió el Premio a Mejor película nacional con su aplaudida producción catalana “Crida'm”.

En la sección "Júnior" el Jurado decidió dejar desierto el tercer premio y dio el segundo premio a la película de Bangladesh "Whom would we believe" de Nabil Mostafa. El primer premio Junior fue por la producción local “Bowling for Egara” de alumnos de la ciudad.

Este premio junto con el de Paüls son muy celebrados por el festival, que buscan ampliar la participación local y catalana del certamen, siendo uno de los principales retos para el próximo año, así como mejorar la afluencia de público tanto en el cine como en Internet.

Y es que el festival también ha fortalecido mucho su presencia online, haciéndose un hueco en la plataforma Festhome, donde se han proyectado a nivel mundial todos los filmes del certamen y la gala de clausura durante toda la semana.

El ONE SHOT TERRASSA CITY OF FILM es un certamen que ha crecido y afianzado en esta segunda edición y que pretende seguir creciendo año tras año.


ENGLISH

Terrassa, October 28, 2021.

Between October 25 and 30, 2021, the 2nd edition of the renewed ONE SHOT TERRASSA CITY OF FILM was held in Terrassa, the legendary film competition in which only films shot entirely in sequence shots can participate.

The festival this year continues to have the support of the Terrassa City Council, the "Table of Audiovisual" and the "Terrassa City of Film UNESCO". It is consolidated, as well as the reference festival of the city and as the main attraction of the film week.

This year the One Shot has maintained the high participation despite limiting the age of the films much more in time. Around 1,200 films have been received from all over the world, of which 120 were shortlisted, and in which only 40 titles ended up being part of the contest in its Official Section. With the Senior category as the clear dominant, 39 short films and one feature film have competed for the awards until the very end.

And it is that the One Shot has grown in many things. The festival has been physically held at the Catalunya cinema, one of the country's historical ones. Two film sessions have been held there, as well as the closing gala and awards, giving away three great days of cinema to the city.

The gala was presented by comedian Oriol Carreras and broadcast live on Television Terrassa and Festhome. There was live music, a lot of cinema and, of course, many awards. Let's remember, prizes with high economic amounts. The first prize in the "Senior" category was for the Portuguese film "Um quarto de mim" by Anna Domingues. Second prize for the Slovak film "The Next One" by Dominik György, and third prize for the Republic of Iran film "The Wall" by Solmaz Etemad.

In addition, the  director Joan Paüls won the Best National Film Award with his acclaimed Catalan production “Crida'm”. 

In the "Junior" section the Jury decided to vacate the third prize and gave the second prize to the Bangladeshi film "Whom would we believe" by Nabil Mostafa. The first Junior award was for the local production "Bowling for Egara" by students from the city.

This award, together with that of Paüls, is highly celebrated by the festival, which seeks to expand local and Catalan participation in the event, being one of the main challenges for next year, as well as improving the influx of audiences both in cinema and on the Internet. 

And the festival has also greatly strengthened its online presence, making a place for itself on the Festhome platform, where all the films of the contest and the closing gala have been screened worldwide throughout the week.

The ONE SHOT TERRASSA CITY OF FILM is a contest that has grown and consolidated in this second edition and that intends to continue growing year after year. Descàrrega càtaleg One Shot 2021 / Download catalogue One Shot 2021
Cataleg ONESHOT-2021.pdf (16.31MB)
Descàrrega càtaleg One Shot 2021 / Download catalogue One Shot 2021
Cataleg ONESHOT-2021.pdf (16.31MB)
246234671_4934398866574375_1926616181188555875_n
246234671_4934398866574375_1926616181188555875_n
Pàgina 01 del Jurat
Pàgina 01 del Jurat
Pàgina 02 del Jurat
Pàgina 02 del Jurat
Diplom a trofej tmavsia
Diplom a trofej tmavsia
IMG_3582
IMG_3582
266719195_428525215411826_9039330724047769477_n
266719195_428525215411826_9039330724047769477_n
266951040_428525372078477_5705276282974702703_n
266951040_428525372078477_5705276282974702703_n
PORTADA EP
PORTADA EP
Oneshot map
Oneshot map
pantalla cartell sessio 2b
pantalla cartell sessio 2b
pantalla cartell sessio 1
pantalla cartell sessio 1
266785938_428525362078478_1647560262606301918_n
266785938_428525362078478_1647560262606301918_n
POSTER-7mana_2021
POSTER-7mana_2021
246813526_4940601389287456_1502165318412836028_n
246813526_4940601389287456_1502165318412836028_n
P1013212
P1013212