ONE SHOT Terrassa City of Film
iINSCRIPCIÓ

Per a realitzar la inscripció, es pot fer des d'una de les plataformes oficials del certamen (festhome, clickforfestivals o filmfreeway) o bé emplenant el formulari d'aquesta página

INSCRIPCIÓN

Para realizar la inscripción, se puede hacer desde una de las plataformas oficiales del certamen (festhome, clickforfestivals o filmfreeway) o cumplimentando el formulario de esta página

INSCRIPTION

To register, you can do so from one of the official platforms of the contest (festhome, clickforfestivals or filmfreeway) or by filling out the form on this page


Entra / Get in


Entra / Get in


Entra / Get in


FORMULARI D'INSCRIPCIÓ 2024 / REGISTRATION FORM 2024

(només per aquells que facin la inscripció a través d'aquest Web) / (only for those who register through this website)A TENIR EN COMPTE

Presentació  Video:

L’enviament d’aquesta Inscripció significa l’acceptació total de les Bases. Es podrà enviar informació complementària com ara la fitxa tècnica i artística, sinopsi, currículums, posters i fotografies promocionals, etc. al correu electrònic oneshot@oneshot.cat indicant el títol de referència posat a l'inscripció.

Cessió de drets: 

Amb l’enviament de l’inscripció,  autoritzo al Comitè Organitzador del Certamen “One Shot – Terrassa City o Film” a poder  fer difusió, parcial o total, del Pla Seqüència que s’especifica en la part superior, per qualsevol sistema de difusió conegut o per conèixer (sales de cinema, televisió, xarxes socials, etc…) i de manera absolutament desinteressada, com a promoció del propi Pla Seqüència i del conjunt del Certamen.

Règim de protecció de dades:


D’acord amb allò que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) es comunica que, la complimentació d’aquest formulari i la seva signatura, suposa donar el consentiment perquè les dades personals contingudes en aquest imprès per al seu tractament als fitxers de la Taula Local de L’Audiovisual, la qual es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i sota cap concepte a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials, a autoritats administratives, si una llei ho estableix preceptivament, o a altres administracions per a l’exercici de les mateixes competències.

A TENER EN CUENTA

Presentación Video:

El envío de esta Inscripción significa la aceptación total de las Bases. Se podrá enviar información complementaria como la ficha técnica y artística, sinopsis, currículos, posters y fotografías promocionales, etc. al correo electrónico oneshot@oneshot.cat indicando el título de referencia puesto a la inscripción.

Cesión de derechos:

Con el envío de la inscripción, autorizo ​​al Comité Organizador del Certamen "One Shot - Terraza City o Film" poder hacer difusión, parcial o total, del Plano Secuencia que se especifica en la parte superior, por cualquier sistema de difusión conocido o por conocer (salas de cine, televisión, redes sociales, etc ...) y de manera absolutamente desinteresada, como promoción del propio Plano Secuencia y del conjunto del Certamen.

Régimen de protección de datos:

De acuerdo con lo que establece la normativa de protección de datos de carácter personal (LOPD) se comunica que, la cumplimentación de este formulario y su firma, supone dar el consentimiento para que los datos personales contenidos en este impreso para su tratamiento los ficheros de la Taula Local de l'Audiovisual, la que se compromete a no comunicar los datos de carácter personal suministrados por la persona interesada por ningún medio y bajo ningún concepto a ninguna empresa o entidad pública o privada sin el consentimiento del titular de las datos. Los datos personales sólo serán cedidos a los órganos judiciales, a autoridades administrativas, si una ley lo establece preceptivamente, o en otras administraciones para el ejercicio de las mismas competencias.

TO CONSIDER

Video Presentation:

Submission of this Registration means full acceptance of the Rules. Complementary information such as the technical and artistic file, synopsis, CVs, posters and promotional photographs, etc. may be sent. to the email oneshot@oneshot.cat indicating the title of reference placed in the registration.

Assignment of rights:

By sending the registration, I authorize the Organizing Committee of the Contest "One Shot - Terrassa City or Film" to disseminate, in part or in full, the Sequence Plan specified at the top, by any dissemination system known or to be known (cinemas, television, social networks, etc.…) and in an absolutely disinterested way, as a promotion of the Sequence Plan itself and of the Contest as a whole.

Data protection regime:

In accordance with the provisions of the regulations for the protection of personal data (LOPD), it is communicated that the completion of this form and its signature means giving consent for the personal data contained in this form for processing. to the files of the Local Audiovisual Board, which undertakes not to communicate the personal data provided by the person concerned by any means and under any circumstances to any company or public or private entity without the consent of the owner of the data. Personal data will only be transferred to the courts, to administrative authorities, if required by law, or to other administrations for the exercise of the same powers.