ONE SHOT Terrassa City of Film
i


CATALÀ  BASES

ESPAÑOL BASES

ENGLISH RULES

01 -  El festival tindrà lloc a la seu del certemen, del 20 al 23 de novembre de 2024.      C/ Sant Marian, 122 - 08221 TERRASSA (BCN)

01 - El festival tendrá lugar en la sede del certemen, del 20 al 23 de Noviembre de 2024.       C/ San Marian, 122 -  08221 TERRASSA (BCN)

01 - .The festival will take place at the event venue, from November 20 to 23, 2024.        C/ San Marian, 122 - 08221 TERRASSA (BCN)

02 -  Les inscripcions són gratuïtes. Obertes el 23 de Març de 2024 i tancaran el 23 de Setembre de 2024, de forma improrrogable.

02 - Las inscripciones son gratuitas. Abiertas el 23 de Marzo de 2024 y cerrarán el 23 de Septiembre de 2024, de forma improrrogable.

02 - Registrations are free.Open on March 23, 2024 and close on September 23, 2024, non-extendable.

03 - S’establiran dues categories: “Junior” (fins a 18 anys) i “Sènior” (a partir dels 18 anys)

03 - Se establecerán dos categorías: "Junior" (hasta 18 años) y "Senior" (a partir de los 18 años)

03 - Two categories will be established: "Junior" (up to 18 years old) and "Senior" (from 18 years old)

04 -  Es podran presentar treballs fets a partir del 2021 fins l’actualitat.

04 - Se podrán presentar trabajos hechos a partir de 2021 hasta la actualidad.

04 - Works done from 2020 to the present can be submitted.

05 - La temàtica és lliure.

05 - La temática es libre.

05 - The theme is free.

06 -  La durada mínima ha de ser de tres minuts (els títols d’inici i/o de final no compten en la durada del pla seqüència), amb una durada màxima de 40 minuts.

06 - La duración mínima será de tres minutos (los títulos de inicio y / o de final no cuentan en la duración del plano secuencia), con una duración máxima de 40 minutos.

06 - The minimum duration will be three minutes (the beginning and / or end titles do not count in the duration of the sequence shot), with a maximum duration of 40 minutes.

07 -  Tots els treballs han d’estar rodats amb orientació de pantalla horitzontal.

07 - Todos los trabajos deben estar rodados con orientación de pantalla horizontal.

07 - All work must be shot with a horizontal screen orientation.

08 -  El pla seqüència no pot contenir cap fotograma d’un sol color (blanc, negre…) ni cap fotograma repetit, ni cap efecte aplicat sobre la imatge que pugui dissimular una manipulació. El contingut argumental ha de ser, per tant, en un sol pla sense talls d’inici a final.

08 - El plano secuencia no puede contener ningún fotograma de un solo color (blanco, negro ...) ni ningún fotograma repetido, ni ningún efecto aplicado sobre la imagen que pueda disimular una manipulación. El contenido argumental debe ser, por tanto, en un solo plano sin cortes de inicio a final.

08 - The sequence shot cannot contain any one-color frame (white, black…) or any repeated frame, or any effect applied to the image that may disguise a manipulation. The plot content must therefore be in a single plan with no cuts from start to finish.

09 -  Es podran afegir títols de crèdit de principi i/o final, sense imatges o sons que tinguin a veure amb el contingut argumental del “pla seqüència” i preferentment sobre un fons neutre.

09 - Se podrán añadir títulos de crédito de principio y/o final, sin imágenes o sonidos que tengan que ver con el contenido argumental del "plano secuencia" y preferentemente sobre un fondo neutro.

09 - Credit titles may be added at the beginning and / or end, without images or sounds that have to do with the plot content of the “sequence plan” and preferably on a neutral background.

10 - S’accepta la sobreimpressió d’elements gràfics sobre la imatge, sempre i quan la seva mida permeti veure en tot moment la continuïtat del pla seqüència.

10 - Se acepta la sobreimpresión de elementos gráficos sobre la imagen, siempre y cuando su tamaño permita ver en todo momento la continuidad del plano secuencia.

10 - It is accepted the overprinting of graphic elements on the image, as long as its size allows to see at all times the continuity of the sequence plan.

11 - No s'accepten imatges captades des d'un monitor o televisor a l'escena que ocupin més del 40% de la composició del pla.

11 - No se aceptan imágenes captadas desde un monitor o televisor en la escena que ocupen más del 40% de la composición del plano.

11 - Images captured from a monitor or television in the scene that occupy more than 40% of the shot composition are not accepted.

12 - Es pot editar la banda sonora, afegint veus en off, diàlegs, efectes sonors o músiques per complementar o substituir el so original.

12 - Se puede editar la banda sonora, añadiendo voces en off, diálogos, efectos sonoros o músicas para complementar o sustituir el sonido original.

12 - You can edit the soundtrack, adding voiceovers, dialogues, sound effects or music to complement or replace the original sound.

13 -  Qualsevol pel·lícula que no estigui ni en català ni en castellà haurà d'incorporar subtítols, en anglès, castellà o català, en el cas de que hi hagi diàlegs o veus en off.

L’organització es reserva la facultat de demanar el subtitulat, en el cas que no hi sigui i es consideri necessari, per a una exhibició més completa.

13 - Cualquier película que no esté ni en catalán ni en castellano deberá incorporar subtítulos, en inglés, castellano o catalán, en el caso de que haya diálogos o voces en off.

La organización se reserva la facultad de pedir el subtitulado, en caso de que no esté y se considere necesario, para una exhibición más completa.

13 - Any film that is neither in Catalan nor in Spanish must include subtitles, in English, Spanish or Catalan, in the event that there are dialogues or voice-overs.

The organization reserves the right to request the subtitling, in case it is not there and it is considered necessary, for a more complete exhibition.

14 - La inscripció es podrà fer des del web del festival o des de les plataformes de cinema que treballen amb el festival (Filmfreeway, Festhome i Click for Festival).

14 - La inscripción se podrá hacer desde la web del festival o desde las plataformas de cine que trabajan con el festival (Filmfreeway, Festhome y Click for Festival).

14 - Registration can be done from the festival website or from the film platforms that work with the festival (Filmfreeway, Festhome and Click for Festival).

15 - Si es fa la inscripció a través del web del festival, caldrà allotjar els arxius, en els formats i lloc especificats a la Fitxa d’Inscripció, acompanyats d’una fitxa tècnica, la sinopsi, alguna fotografia de promoció (inclosa una del director i el seu currículum si es vol) i l’autorització de drets signada (que s’adjunta en aquesta web) per difondre la totalitat o part dels plans seqüència com a difusió o promoció del certamen i en qualsevol mitjà.

15 - Si se hace la inscripción a través de la web del festival, habrá alojar los archivos, en los formatos y lugar especificados en la Ficha de Inscripción, acompañados de una ficha técnica, la sinopsis, alguna fotografía de promoción (incluida una del director y su currículum si se quiere) y la autorización de derechos firmada (que se adjunta en esta web) para difundir la totalidad o parte de los planos secuencia como difusión o promoción del certamen y en cualquier medio.

15 - If the registration is made through the festival website, the files must be stored, in the formats and place specified in the Registration Form, accompanied by a technical sheet, the synopsis, some promotional photograph (including one of the director and your curriculum if you like) and the signed authorization of rights (attached on this website) to broadcast all or part of the sequence shots as a broadcast or promotion of the event and in any medium.

16 - El Comitè Organitzador es reserva la facultat de no admetre a participació aquells plans seqüència que pel seu contingut puguin atemptar contra drets i llibertats fonamentals i també de resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir que no s’ajusti a les bases de participació.

16 - El Comité Organizador se reserva la facultad de no admitir a participación aquellos planos secuencia que por su contenido puedan atentar contra derechos y libertades fundamentales y también de resolver cualquier incidencia que pueda surgir que no se ajuste a las bases de participación.

16 - The Organizing Committee reserves the right not to admit to participation those sequence plans whose content may infringe on fundamental rights and freedoms and also to resolve any incident that may arise that does not comply with the rules of participation.

17 - El Jurat estarà format per 5 membres experts en narrativa audiovisual. Si el Jurat ho considera podrà concedir reconeixements especials per les modalitats d’interpretació, banda sonora, efectes especials i d’altres si específicament ho considera. Aquests reconeixements no tenen dotació econòmica.

17 - El Jurado estará formado por 5 miembros expertos en narrativa audiovisual. Si el Jurado lo considera podrá conceder reconocimientos especiales para las modalidades de interpretación, banda sonora, efectos especiales y otros si específicamente lo considera. Estos reconocimientos no tienen dotación económica.

17 - The Jury will be made up of 5 members who are experts in audiovisual narrative. If the Jury considers it, it may grant special recognition for the modalities of interpretation, soundtrack, special effects and others if it specifically considers it. These awards have no financial endowment.


PREMIS

PREMIOS

AWARDS


Categoria  SÈNIOR (a partir dels 18 anys)

– Millor Pla Seqüència amb trofeu i 1.200 €

– Segon Premi amb trofeu i 800 €

– Tercer Premi amb trofeu i 500 €

Categoría SENIOR (a partir de los 18 años)

- Mejor Plano Secuencia con trofeo y 1.200 €

- Segundo Premio con trofeo y 800 e

- Tercer Premio con trofeo y 500 €

SENIOR category (from 18 years old)

- Best Sequence Shot with trophy and 1.200 €

- Second Prize with trophy and 800 €

- Third Prize with a trophy and 500 €

Categoria  LOCAL (residents o estudiants de Terrassa)

– Millor Pla Seqüència amb trofeu i 500 €

Categoría LOCAL (residentes o estudiantes de Terrassa)

- Mejor Plano Secuencia con trofeo y 500 €

LOCAL category (residents or students of Terrassa)

- Best Sequence Shot with trophy and 500 €

Categoria JUNIOR (fins a 18 anys)

– Millor pla seqüència amb trofeu i material audiovisual.

– Segon Premi amb trofeu i material audiovisual.

– Tercer Premi amb trofeu i material audiovisual.

Categoría JUNIOR (hasta 18 años)

- Mejor plano secuencia con trofeo y material audiovisual.

- Segundo Premio con trofeo y material audiovisual.

- Tercer Premio con trofeo y material audiovisual.

JUNIOR category (up to 18 years old)

- Best sequence shot with trophy and audiovisual material.

- Second Prize with trophy and audiovisual material.

- Third Prize with trophy and audiovisual material.


CATALÀ DOCUMENTS

ESPAÑOL DOCUMENTOS

ENGLISH DOCUMENTS