ONE SHOT Terrassa City of Film
i


SOCIETAT CORAL JOVENTUT TERRASSENCA


CATALÀ

La "Societat Coral Joventut Terrassenca", és una Entitat Cultural sense ànim de lucre, creada a l’any 1858 i que al llarg d’aquests 163 anys de vida ha tingut en el seu sí, no solament la interpretació coral, sinó una llarga llista de seccions que han fet que entre tots poguéssim fer més gran l’Entitat.

Actualment, les seccions que composen l'Entitat son:  Secció Coral,  Secció de Cinema,  Secció del Joc de la Botifarra,  Secció de Pintura,  Secció de Teatre, complementades amb cursets de pintura i de teatre adreçats tant a adults com a infants.

Una de les seccions destacades i amb més de 70 anys d’existència, és la Secció Fotogràfica i de Cinema Amateur, que, com s’explica amb detall a l’apartat d’història, ha treballat incansablement al llarg d’aquests anys, en la organització de diversos Certàmens de Cinema en tots els suports, amb bon encert i professionalitat, demostrant que hi ha veterania. 

Va ser l’any passat ens van oferir des de l’Ajuntament de Terrassa i més en concret de la Tinència d’Alcaldia de Promoció Econòmica, Plans, Projectes i Projecció de la Ciutat i la Regidoria d’Economia Social i Innovació, Universitats, Turisme i Projecte Audiovisuals, un compromís per recolzar aquelles activitats vinculades a l’Audiovisual que puguin ajudar a donar una dimensió internacional i un lloc prominent dintre de l’audiovisual a la nostra Ciutat, al que nosaltres gustosament vàrem accedir.

En aquest sentit, la recuperació del “Concurs Pla Seqüència” cercarà la difusió de la resta de “Ciutats Creatives de Cinema UNESCO” del món, amb qui compartim treball des de Terrassa, i que són:

Bitola (Macedònia), Bradford (Regne Unit), Bristol (Regne Unit), Busan (República de Corea), Galway (Irlanda), Lodz (Polònia), Mumbai (India), Postdam (Alemanya), Qingdao (Xina), Roma (Itàlia), Santos (Brasil), Sarajevo (Bòsnia-Herzegovina), Sidney (Austràlia), Sofia (Bulgària), Valladolid (Espanya), Wellington (Nova Zelanda) i Yamagata (Japó).

“One Shot”, s’integra a la “Setmana de Cinema a Terrassa”, que es vol consolidar de manera estable, sempre a finals d’octubre, coincidint amb el “Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual” La proposta concreta és que la Sessió de Cloenda i de lliurament de premis de la nova edició del ONE SHOT (Pla Seqüència), en col·laboració amb Terrassa City of Film, coincideixi amb la “Quarta Setmana de Cinema a Terrassa”. Esperem que aquest any 2021 es pugui celebrar presencialment i no en “streaming” solament, com va passar en la edició 2020


ESPAÑOL

La "Societat Coral Joventut Terrassenca", es una Entidad Cultural sin ánimo de lucro, creada en 1858 y que a lo largo de estos 163 años de vida ha tenido en su seno, no sólo la interpretación coral, sino una larga lista de secciones que han hecho que entre todos pudiéramos agrandar la Entidad.

Actualmente, las secciones que componen la Entidad son: Sección Coral, Sección de Cine, Sección del Juego de cartas de la "butifarra", Sección de Pintura, Sección de Teatro, complementadas con cursos de pintura y de teatro dirigidos tanto a adultos como a niños.

Una de las secciones destacadas y con más de 70 años de existencia, es la Sección Fotográfica y de Cine Amateur, que, como se explica con detalle en el apartado de historia, ha trabajado incansablemente a lo largo de estos años, en la organización de diversos Certámenes de Cine en todos los soportes, con buen acierto y profesionalidad, demostrando que hay veteranía.

Fue el año pasado nos ofrecieron desde el Ayuntamiento de Terrassa y más en concreto de la Tenencia de Alcaldía de Promoción Económica, Planes, Proyectos y Proyección de la Ciudad y la Concejalía de Economía Social e Innovación, Universidades, Turismo y Proyecto Audiovisuales, un compromiso para apoyar aquellas actividades vinculadas al audiovisual que puedan ayudar a dar una dimensión internacional y un lugar prominente dentro del audiovisual en nuestra Ciudad, a lo que nosotros gustosamente hicimos acceder.

En este sentido, la recuperación del "Concurso Plano Secuencia" buscará la difusión del resto de "Ciudades Creativas de Cine UNESCO" del mundo, con quien compartimos trabajo desde Terrassa, y que son:

Bitola (Macedonia), Bradford (Reino Unido), Bristol (Reino Unido), Busan (República de Corea), Galway (Irlanda), Lodz (Polonia), Mumbai (India), Postdam (Alemania), Qingdao (China), Roma (Italia), Santos (Brasil), Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), Sidney (Australia), Sofía (Bulgaria), Valladolid (España), Wellington (Nueva Zelanda) y Yamagata (Japón).

"One Shot", se integra a la "Semana de Cine en Terrassa", que se quiere consolidar de manera estable, siempre a finales de octubre, coincidiendo con el "Día Mundial del Patrimonio Audiovisual" La propuesta concreta es que la Sesión de Clausura y de entrega de premios de la nueva edición del ONE SHOT (Plan Secuencia), en colaboración con Terrassa City of Film, coincida con la "Cuarta Semana de Cine en Terrassa". Esperamos que este año 2021 se pueda celebrar presencialmente y no en "streaming" solo, como ocurrió en la edición 2020

ENGLISH

The "Societat Coral Joventut Terrassenca", is a non-profit Cultural Entity, created in 1858 and that throughout these 163 years of life has had in its bosom, not only the choral interpretation, but a long list of sections that have made that together we could enlarge the Entity.

Currently, the sections that make up the Entity are: Choral Section, Cinema Section, "butifarra" Game Section, Painting Section, Theater Section, complemented with painting and theater courses aimed at both adults and children.

One of the outstanding sections and with more than 70 years of existence, is the Photographic and Amateur Cinema Section, which, as explained in detail in the history section, has worked tirelessly throughout these years, in the organization of various Film Competitions in all media, with good success and professionalism, demonstrating that there is seniority.

It was last year from the Terrassa City Council and more specifically from the Office of the Mayor for Economic Promotion, Plans, Projects and Projection of the City and the Department of Social Economy and Innovation, Universities, Tourism and Audiovisual Project, a commitment to support those activities related to the audiovisual that can help to give an international dimension and a prominent place within the audiovisual in our City, to which we gladly made access.

In this sense, the recovery of the "Plane Sequence Contest" will seek the dissemination of the rest of the "UNESCO Creative Cities of Cinema" in the world, with whom we share work from Terrassa, and which are:

Bitola (Macedonia), Bradford (UK), Bristol (UK), Busan (Republic of Korea), Galway (Ireland), Lodz (Poland), Mumbai (India), Postdam (Germany), Qingdao (China), Rome (Italy), Santos (Brazil), Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), Sidney (Australia), Sofia (Bulgaria), Valladolid (Spain), Wellington (New Zealand) and Yamagata (Japan).

"One Shot" is part of the "Terrassa Film Week", which is to be consolidated in a stable manner, always at the end of October, coinciding with the "World Day for Audiovisual Heritage". The specific proposal is that the Closing Session and the awards ceremony for the new edition of ONE SHOT (Sequence Plan), in collaboration with Terrassa City of Film, coinciding with the "Fourth Film Week in Terrassa". We hope that this year 2021 can be celebrated in person and not in "streaming" alone, as happened in the 2020 edition.SOCIETAT CORAL JOVENTUT TERRASSENCA

Sant Marian, 122 - 08221 TERRASSA

http://www.corovell.cat 

Email:  corovell@corovell.cat

 Història dels 150 anys de l'Entitat

Actes de commemoració del 150è aniversaari