ONE SHOT Terrassa City of Film
i
seniors premiats 2023 copia
seniors premiats 2023 copia
mentions 2023 copia
mentions 2023 copia
juniors premiats 2023 copia
juniors premiats 2023 copia
mentions JUNIOR 2023 copia
mentions JUNIOR 2023 copia
FULL programa ONE SHOT 2023
FULL programa ONE SHOT 2023
CARTELL SESSIÓ INAUGURAL ONE SHOT 2023
CARTELL SESSIÓ INAUGURAL ONE SHOT 2023
jurat programa 2023
jurat programa 2023
2. jurat local junior2023
2. jurat local junior2023
estadisticas 2023 copia2
estadisticas 2023 copia2
premsa 2023 copia
premsa 2023 copia
FOTOGRAFIA 2023 2 copia
FOTOGRAFIA 2023 2 copia
FOTOGRAFIA 2023 1 copia
FOTOGRAFIA 2023 1 copia

 

DIARI DE TERRASSA
La realitat de les víctimes de la violència masclista en un únic pla seqüència. Així és “36”, el curtmetratge que posa veu a les víctimes silencioses (i silenciades). I ha estat guanyador de la 13a edició del festival One Shot.
Un dissabte, de fet, 25 de novembre (25N): Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les dones. Una poètica coincidència pel mateix dia en què desenes de milers de dones es manifestaven a l’Estat i també a Terrassa: A pocs metres del Coro Vell, a la plaça Nova, alguns col·lectius feministes celebraven la tradicional marxa de torxes del 25N.
“36” és la tercera pota de la trilogia de curtmetratges dirigida per Ana Lambarri, que completen “16” (2019) i “26” (2020). I el seu camí ha estat fins ara molt exitós, assolint el premi del públic en certàmens com els Premis Pávez, el Festival Octubre Curt d’Arnedo i el Festival de Lanzarote. També ha s’ha fet amb el Premi a la Millor Direcció en la Setmana de Cinema de Medina del Campo i el Festival de Sant Joan d’Alacant.
“36” compta amb un repartiment capitanejat per l’actriu Nerea Barros, a qui acompanyen noms com Fran Cantos, Loreto Mauleón, Patrick Martino, Marta Romero, Iván González, Edu Rejón i Katia Klein.
PODI IRANIÀ
El segon i tercer premi han recaigut en sengles cineastes iranians. Es tracta de “The steak” (de Kiarash Dadgar) i “Death aniversary” (d’Armin Keshvari).
Els premis es van donar a conèixer en una gala amb catifa vermella i “photo call” que va celebrar-se al Coro Vell.
Però hi va haver moltes més categories. I és que els One Shot també van distingir la rusa Olga Oleff Konstantinova com a millor directora per “The doll” i la seva compatriota rusa Rufina Prshisovskaya amb la menció a la Creativitat per “Relentless”.
També es van entregar la Menció al Millor Disseny Sonor per a “Cornelia” (en mans de Sander Blom, des d’Holanda) i la Menció al Millor Ús de la Càmera per a “Pure Baroque” (de Pawel Czarkowski, des de Polònia).
DE L’ESCOLA CREIXEN
Igualment, el festival One Shot ha establert dues línies de Quilòmetre Zero. Per una banda, hi ha la categoria júnior, en la que el primer premi ha recaigut en “Estalqueix 247”, de Biel Sánchez i Mariana Delgado, de l’Escola Creixen.
El segon premi ha estat per a “Irreversible”, de l’exalumna Lluvia García (també de l’Escola Creixen). El pòdium júnior el completa el curtmetratge “Laia”, de Mahasin Elbini i Ana Reimbolda (de l’Institut Egara).
A més a més, es va entregar una menció a la Interpretació per Mariana Delgado (del curtmetratge guanyador, “Estalqueix 247”).
La menció al Millor ús de la Càmera va ser per a Àlex Martinez i Raul Garcia (ambdós de l’Institut Egara), pel seu curtmetratge “Robatorium”.
Finalment, en la categoria local pels millors artistes de la ciutat, el Premi One Shot Terrassenc va recaure en el títol “Entre broma y broma la muerte asoma”, de Laura Egea i Pol Nogués. A més, la menció al Millor Ús de la Càmera per Marcos Cortés per “Perseque”.
Finalment, en el Premi del Públic qui va aconseguir més vots populars va ser novament Lluvia Garcia (per “Irreversible”).
MÉS CANDIDATS QUE MAI
El Jurat de la categoria Senior ha estat format per Jan Baca, Joan Paüls, Jordi Hernández, Dolors Font i Paula Rubiralta i Jordi Escursell. Han hagut de seleccionat entre 1932 films, que és l’elevada xifra que han rebut enguany.
A més, procedeixen de 111 països diferents. Tant és així que Terrassa va rebre la setmana passada la visita de cineastes des de Bulgària, Canadà i diverses localitats de l’Estat espanyol.

DIARIO DE TERRASSA
La realidad de las víctimas de la violencia machista en un único plano secuencia. Así es "36", el cortometraje que pone voz a las víctimas silenciosas (y silenciadas). Y ha sido ganador de la 13a edición del festival One Shot.
Un sábado, de hecho, 25 de noviembre (25N): Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres. Una poética coincidencia por el mismo día en que decenas de miles de mujeres se manifestaban en el Estado y también en Terrassa: A pocos metros del Coro Vell, en la plaza Nova, algunos colectivos feministas celebraban la tradicional marcha de antorchas del 25N.
"36" es la tercera pata de la trilogía de cortometrajes dirigida por Ana Lambarri, que completan "16" (2019) y "26" (2020). Y su camino ha sido hasta ahora muy exitoso, logrando el premio del público en certámenes como los Premios Pávez, el Festival Octubre Corto de Arnedo y el Festival de Lanzarote. También se ha hecho con el Premio a la Mejor Dirección en la Semana de Cine de Medina del Campo y el Festival de San Juan de Alicante.
“36” cuenta con un reparto capitaneado por la actriz Nerea Barros, a la que acompañan nombres como Fran Cantos, Loreto Mauleón, Patrick Martino, Marta Romero, Iván González, Edu Rejón y Katia Klein.
PODIO IRANI
El segundo y tercer premio han recaído en sendas cineastas iraníes. Se trata de “The steak” (de Kiarash Dadgar) y “Death aniversary” (de Armin Keshvari).
Los premios se dieron a conocer en una gala con alfombra roja y “photo call” que se celebró en el Coro Vell.
Pero hubo muchas categorías más. Y es que los One Shot también distinguieron a la rusa Olga Oleff Konstantinova como mejor directora por “The doll” y su compatriota rusa Rufina Prshisovskaya con la mención a la Creatividad por “Relentless”.
También se entregaron la Mención al Mejor Diseño Sonoro para “Cornelia” (en manos de Sander Blom, desde Holanda) y la Mención al Mejor Uso de la Cámara para “Pure Barroque” (de Pawel Czarkowski, desde Polonia ).
DE LA ESCUELA CREIXEN
Asimismo, el festival One Shot ha establecido dos líneas de Kilómetro Cero. Por un lado, está la categoría junior, en la que el primer premio ha recaído en “Estalqueix 247”, de Biel Sánchez y Mariana Delgado, de la Escuela Creixen.
El segundo premio ha sido para "Irreversible", de la exalumna Lluvia García (también de la Escuela Creixen). El podio junior lo completa el cortometraje “Laia”, de Mahasin Elbini y Ana Reimbolda (del Instituto Egara).
Además, se entregó una mención a la Interpretación por Mariana Delgado (del cortometraje ganador, “Estalqueix 247”).
La mención al Mejor uso de la Cámara fue para Àlex Martinez y Raul Garcia (ambos del Instituto Egara), por su cortometraje Robatorium.
Por último, en la categoría local por los mejores artistas de la ciudad, el Premio One Shot Terrassenc recayó en el título “Entre broma y broma la muerte asoma”, de Laura Egea y Pol Nogués. Además, la mención al Mejor Uso de la Cámara por Marcos Cortés por Perseque.
Por último, en el Premio del Público quien logró más votos populares fue nuevamente Lluvia Garcia (por “Irreversible”).
MÁS CANDIDATOS QUE NUNCA
El Jurado de la categoría Senior ha estado formado por Jan Baca, Juan Paüls, Jordi Hernández, Dolores Font y Paula Rubiralta y Jordi Escursell. Han tenido que seleccionar entre 1932 filmes, que es la elevada cifra que han recibido este año.
Además, proceden de 111 países distintos. Tanto es así que Terrassa recibió la visita de cineastas desde Bulgaria, Canadá y diversas localidades de España.

TERRASSA' NEWS
The reality of the victims of sexist violence in a single sequence shot. This is "36", the short film that gives voice to the silent (and silenced) victims. And it has been winner of the 13th edition of the One Shot festival.
A Saturday, in fact, November 25 (25N): International Day for the Elimination of Violence against women. A poetic coincidence on the same day that tens of thousands of women were demonstrating in the State and also in Terrassa: A few meters from the Coro Vell, in Plaza Nova, some feminist groups were celebrating the traditional 25N torch march.
"36" is the third leg of the trilogy of short films directed by Ana Lambarri, which completes "16" (2019) and "26" (2020). And his path has been very successful so far, achieving the public award in competitions such as the Pávez Awards, the Arnedo Short October Festival and the Lanzarote Festival. It has also won the Best Director Award at the Medina del Campo Film Week and the San Juan de Alicante Festival.
“36” has a cast led by actress Nerea Barros, accompanied by names such as Fran Cantos, Loreto Mauleón, Patrick Martino, Marta Romero, Iván González, Edu Rejón and Katia Klein.
IRANIAN PODIUM
The second and third prizes went to two Iranian filmmakers. These are “The steak” (by Kiarash Dadgar) and “Death anniversary” (by Armin Keshvari).
The awards were announced at a gala with a red carpet and photo call that was held at the Coro Vell.
But there were many more categories. And the One Shot also distinguished the Russian Olga Oleff Konstantinova as best director for “The doll” and her Russian compatriot Rufina Prshisovskaya with the mention for Creativity for “Relentless”.
The Mention for Best Sound Design was also awarded for “Cornelia” (in the hands of Sander Blom, from Holland) and the Mention for Best Use of the Camera for “Pure Barroque” (by Pawel Czarkowski, from Poland).
FROM THE CREIXEN SCHOOL
Likewise, the One Shot festival has established two Kilometer Zero lines. On the one hand, there is the junior category, in which the first prize went to “Estalqueix 247”, by Biel Sánchez and Mariana Delgado, from the Creixen School.
The second prize went to "Irreversible", by former student Lluvia García (also from the Creixen School). The junior podium is completed by the short film “Laia”, by Mahasin Elbini and Ana Reimbolda (from the Egara Institute).
In addition, a mention was given to the Interpretation by Mariana Delgado (from the winning short film, “Estalqueix 247”).
The mention for Best Use of the Camera went to Àlex Martinez and Raul Garcia (both from the Egara Institute), for their short film Robatorium.
Finally, in the local category for the best artists in the city, the One Shot Terrassenc Award went to the title “Between joke and joke, death appears”, by Laura Egea and Pol Nogués. Additionally, the mention for Best Use of the Camera by Marcos Cortés for Perseque.
Finally, in the Audience Award, the person who obtained the most popular votes was once again Lluvia Garcia (for “Irreversible”).
MORE CANDIDATES THAN EVER
The Jury of the Senior category was made up of Jan Baca, Juan Paüls, Jordi Hernández, Dolores Font and Paula Rubiralta and Jordi Escursell. They have had to select from 1,932 films, which is the high number they have received this year.
In addition, they come from 111 different countries. So much so that Terrassa received visits from filmmakers from Bulgaria, Canada and various locations in Spain.